Det skal du være opmærksom på når du shopper online

ANNONCE

Vi er mange der foretrækker at handle online, fremfor at skulle bevæge os ned i en bestemt forretning. Udvalget er ofte større online, vi kan gøre det fra vores sofa, og det er hyggeligt at sidde og scrolle rundt, uden at støde ind i en masse andre mennesker. Men hvad skal du være opmærksom på, inden du handler online?

Derfor bør du vælge Gundtoft.dk

Eftersom der er kommet nye regler indenfor persondataloven i 2019, så har det gjort mange forretninger og online virksomheder langt mere opmærksomme på, hvad de kan gøre for, at den potentielle kunde er allermest tryg ved at handle online. Men, der er stadigvæk hjemmesider der desværre ikke følger disse regler, og dem skal du være ekstra opmærksom på. Det er f.eks. altid vigtigt at tjekke, at hjemmesiden oplyser, hvad de gør med dine oplysninger, så du ikke er i tvivl. Hvis du ønsker at investere i f.eks. en smart nederdel fra Gundtoft.dk, så gør dig selv den tjeneste, lige at gå ind og tjekke hvad der står i deres fortrolighedspolitik. Du kan trygt stole på Gundtoft.dk, eftersom de netop informerer kunden om, hvad de benytter dine oplysninger til, og hvad der sker med disse. Men det er bestemt ikke alle forretninger der gør dette, og det er netop dem som du skal være ekstra opmærksomme på.

Vær opmærksom på hvilke hjemmesider du besøger

Du kan mange steder på internettet finde nederdele som du kan købe, men inden du gør dette, så vær sikker på at du kan stole på den hjemmeside du køber hos. Gundtoft.dk har både en fysisk butik og en online hjemmeside, som gør hele forretningen langt mere troværdig, fordi du både har mulighed for at handle i deres online forretning, men også bevæge dig ned i den fysiske butik, hvis der skulle være nogle spørgsmål. Du kan passende kigge forbi deres hjemmeside til at starte med, da de sælger massevis af spændende tøj, heriblandt deres smarte, flotte nederdele, som der findes mange forskellige af. Priserne er også ganske fornuftige, og til at betale. Så god fornøjelse, og husk at være opmærksom på, hvilke hjemmesider du besøger.

GDPR-Mærket

GDPR-Mærket er et tilbud til hjemmesider, som gerne vil vise deres besøgende at de går op i GDPR.

1 comments on “Det skal du være opmærksom på når du shopper online”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *